Apartamenty Przemyśl

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Mając na uwadze zmiany w prawie ochrony danych osobowych związane z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1, dalej RODO, realizując przysługujące Państwu prawa na podstawie Art. 13 RODO informujemy:

Administratorem Państwa danych osobowych w sprawach realizacji rezerwacji apartamentu na portalu booking.com lub przez stronę internetową www.apartamenty.przemysl.pl, jest Infores Management Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Przemyślu, ul. Mickiewicza 4, 37-700 Przemyśl. Mogą Państwo kontaktować się z przedstawicielem Administratora danych mailowo na adres recepcja@apartamenty.przemysl.pl lub telefonicznie pod nr telefonu +48 733 334 999,

1. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody oraz w celu rezerwacji apartamentu i świadczenia usług związanych z krótkoterminowym najmem lokali oferowanych przez INFORES.
2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom, które na podstawie odrębnych umów z Administratorem danych osobowych realizują zobowiązania umowne (booking.com, airbnb.pl), jak również w sytuacji kiedy obowiązek udostępniania danych osobowych wynika z przepisów prawa, osobom upoważnionym – pracownikom, którzy wykonują swoje obowiązki w zakresie, określonym w pkt 1,
3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umów, oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń związanych z zawarciem umowy na drodze postępowania sądowego oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa w zakresie przepisów prawa podatkowego.
4. Podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, jednakże niezbędne do zawarcia umowy i wykonania jej postanowień. Konsekwencją niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub niewskazanie danych osobą będzie brak możliwości zawarcia umowy najmu krótkoterminowego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych,
b) prawo do żądania sprostowania danych osobowych,
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
d) prawo do żądania ograniczenia danych osobowych,
e) prawo do przenoszenia danych,
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
6. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na udostępnienie danych osobowych
w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującymi przepisami.
7. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Twoje dane uzyskaliśmy :
1. W przypadku danych osobowych wskazanych na stronie internetowej Administratora, na podstawie udzielonej przez ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
2. W przypadku danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracji na portalu: booking.com , airbnb.pl
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony Państwa danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.