Apartamenty Przemyśl

REGULAMIN

rezerwacji i krótkoterminowego najmu lokali – APARTAMENTY INFORES PARK, należących do INFORES MANAGEMENT  Sp. z o.o. sp. k.  w Przemyślu, zwanej w dalszej części regulaminu jako INFORES.

§ 1

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa prawa i obowiązki Klienta oraz INFORES MANAGAMENT Sp. z o.o. Sp. k., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie – XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000594152, NIP 7952487183, a także zasady płatności, reklamacji, odpowiedzialności oraz warunki rezerwacji.
 2. Regulamin stanowi integralną część umowy krótkoterminowego najmu lokalu zawartą poprzez portal www.apartamenty.przemysl.pl, natomiast dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu, z treścią którego Klient ma możliwość zapoznania się pod adresem elektronicznym www.apartamenty.przemysl.pl, a którego akceptację potwierdza stosownym oświadczeniem na formularzu rezerwacji.
 3. Ilekroć w treści Regulaminu mowa jest o:
 4. Kliencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu kodeksu cywilnego, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 331c., będącą stroną umowy o najem krótkoterminowy lokalu oferowanego przez INFORES
 5. APARTAMENTY INFORES PARK – należy przez to rozumieć Usługodawcę tj. Infores Management S.p. z o.o. Sp. k. w Przemyślu, będącą stroną umowy najmu apartamentu na pobyt wypoczynkowy lub turystyczny z Klientem
 6. Serwis Internetowy – należy przez to rozumieć stronę internetową: apartamenty.przemysl.pl, której właścicielem jest Infores Management Sp. z o.o. Sp.k oraz zawartą na niej platformę rezerwacyjną,
 7. Umowa – należy przez to rozumieć ogół wzajemnych praw i obowiązków stron wynikających z umowy najmu krótkoterminowego lokali oferowanych przez INFORES
 8. Całkowita Cena Usługi – należy przez to rozumieć kwotę wskazaną podczas procesu rezerwacji, obejmującą wszelkie należności wynikające z zawartej Umowy,
 9. Apartament – należy przez to rozumieć umeblowany i wyposażony lokal, szczegółowo opisany w ofercie przedstawionej na stronie internetowej apartamenty.przemysl.pl, który Klient wynajmuje na pobyt czasowy w celach wypoczynkowych lub turystycznych wraz z miejscem postojowym w garażu podziemnym wskazanym w ofercie.

§ 2

Przedmiot Umowy

 1. Przedmiotem Umowy jest krótkoterminowy najem wyposażonego i umeblowanego apartamentu, oferowanego przez INFORES za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub portali pośredniczących przy zawieraniu umów z INFORES, w szczególności na portalu booking.com lub www.airbnb.pl, wraz z miejscem postojowym w garażu podziemnym.
 2. INFORES zobowiązany jest do udostępnienia Klientowi lokalu zgodnego z opisem zawartym w Serwisie Internetowym lub portalu pośredniczącym przy zawieraniu umów,                 w terminach określonych w rezerwacji, a Klient zobowiązany jest do zapłaty Całkowitej Ceny Usługi określonej w procesie rezerwacji.
 3. Dokonanie rezerwacji przez Klienta za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub portalu pośredniczącego przy zawieraniu umów z INFORES jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz z zawarciem Umowy o krótkoterminowy najem lokalu pomiędzy Klientem,  a INFORES.

  § 3

Rezerwacja i Zasady Płatności

 1. W procesie rezerwacji Klient wybiera lokal oferowany przez INFORES za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub portalu pośredniczącego przy zawieraniu umów, a następnie dokonuje rezerwacji lokalu poprzez wypełnienie wirtualnego formularza rezerwacji dostępnego w Serwisie Internetowym lub portalach pośredniczących przy zawieraniu umów bądź dokonuje rezerwacji telefonicznie pod numerem telefonu +48 733 334 999 lub przez adres poczty elektronicznej recepcja@apartamenty.przemysl.pl
 2. Klient dokonuje rezerwacji poprzez wskazanie pod ofertą zawartą w Serwisie Internetowym lub portalu pośredniczącym konkretnej daty rozpoczęcia pobytu i konkretnej daty zakończenia pobytu. Pobyt liczony jest w dniach. W razie dokonania rezerwacji telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej dokonanie rezerwacji dokonane jest po otrzymaniu od INFORES potwierdzenia rezerwacji na adres elektroniczny Klienta.
 3. Każdy z oferowanych przez INFORES lokali jest przeznaczony do zamieszkania maksymalnie przez liczbę osób wskazanych w formularzu rezerwacji. Liczba osób mających przebywać w lokalu wskazywana jest przez Klienta w trakcie rezerwacji: w formularzu rezerwacji, telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną. Liczba ta nie może przekraczać ilości maksymalnie przeznaczonej dla danego lokalu. Pobyt w lokalu większej liczby osób niż wskazanych w formularzu rezerwacji, lub jak ustalono telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną, a mniejszej niż liczba maksymalnie przeznaczona dla danego lokalu musi być uzgodniony bezpośrednio z INFORES przed rozpoczęciem pobytu i może powodować wzrost ceny lokalu albo odmowę jego rezerwacji.
 4. Potwierdzenie rezerwacji następuje poprzez doręczenie na adres poczty elektronicznej, wskazanej przez Klienta podczas procesu rezerwacji, wiadomości z informacją o potwierdzeniu przyjęcia rezerwacji, podsumowaniu oferty, określeniu Całkowitej Ceny Usługi, akceptacji postanowień Regulaminu oraz dacie rezerwacji oraz podanym rachunkiem bankowym, na który Klient zobowiązany jest uiścić przelewem poprzez płatność online (np. przez serwis przelewy24.pl) opłatę rezerwacyjną  w wysokości 30% Całkowitej Ceny Usługi.
 5. Po zaksięgowaniu opłaty rezerwacyjnej na rachunku bankowym INFORES, zostanie wysłane do Klienta drogą elektroniczną potwierdzenie otrzymania opłaty. Brak wpłaty, o której mowa w ust. 4 w terminie 5  dni kalendarzowych od daty potwierdzenia rezerwacji, rezerwacja zostanie anulowana (nastąpi odstąpienie od umowy, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu do spełnienia świadczenia).
 6. Płatności Całkowitej Ceny Usługi pomniejszonej o wysokość wpłaconej opłaty rezerwacyjnej następuje przelewem na rachunek bankowy Płatność winna nastąpić przed rozpoczęciem pobytu lub przy zaznaczeniu takiej opcji, najpóźniej przy zameldowaniu przy pomocy karty płatniczej lub gotówką.
 7. W sytuacji, kiedy Klient zapłacił przelewem INFORES bezpośrednio przed rozpoczęciem pobytu, to na żądanie INFORES, jest zobowiązany do przedstawienia w dowolnej formie (wydruk, pdf) i dowolnym nośniku (papier, smartfon, laptop) potwierdzenia przelewu na rzecz Brak wpłaty, powoduje, że INFORES może odstąpić od umowy, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu do spełnienia świadczenia.
 8. Klient zobowiązany jest do przekazania informacji niezbędnych do procesu rezerwacji (w szczególności imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego, adresu poczty elektronicznej), jednocześnie składając oświadczenie, że są prawdziwe.
 9. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068

  § 4

Warunki Pobytu

 1. Pobyt w lokalu rozpoczyna się nie wcześniej niż o godzinie 14:00 pierwszego dnia określonego w Umowie i kończy ostatniego dnia o godzinie 11:00
 2. Opuszczenie lokalu po godzinie 12.00 ostatniego dnia pobytu możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu i otrzymaniu zgody INFORES. Po przekroczeniu godziny opuszczenia lokalu, wskazanej powyżej INFORES ma prawo naliczyć opłatę dodatkową, w związku z przedłużeniem pobytu w wysokości 30 zł, za każdą rozpoczętą godzinę pobytu. Płatność z tytułu przedłużenia pobytu zostanie uiszczona przez Klienta z chwilą wykwaterowania się z apartamentu.
 3. W lokalu obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22.00 do 6.00. Ponadto Klient zobowiązuje się do przestrzegania przepisów PPOŻ.
 4. W dniu rozpoczęcia pobytu następuje wydanie lokalu o godzinie wcześniej ustalonej z Klientem, jednak nie wcześniej niż o godzinie 14.00. Klientowi zostają wydane klucze do lokalu wraz z pilotem do drzwi garażowych oraz zostaje zapoznany z lokalem. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, Najemca  zobowiązany jest do natychmiastowego zawiadomienia telefonicznie o zmianie godziny. INFORES nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za ewentualne opóźnienia w wydaniu lokalu spowodowane brakiem zawiadomienia o godzinie przyjazdu przez Klienta.
 5. Zameldowanie Klienta w godzinach 22.00 – 6.00 jest możliwe za uprzednim poinformowaniem i wyrażeniu zgody przez
 6. W przypadku pobytu dłuższego niż 7 dni apartament jest sprzątany co 3. dzień bez dodatkowej opłaty, co obejmuje również wymianę kompletów pościeli i ręczników.
 7. W dniu zameldowania i przekazania kluczy do lokalu INFORES jest uprawniony do zażądania od Klienta okazania jego dowodu osobistego lub paszportu w celu spisania danych osobowych Klienta oraz podania numeru karty płatniczej i jej daty ważności. Dane z karty płatniczej są zabezpieczeniem w przypadku szkód lub zniszczeń, o których mowa w § 6 pkt. 2.
 8. Klient zobowiązany jest korzystać z lokalu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, postanowieniami Regulaminu i zasadami współżycia społecznego, w szczególności w sposób niezakłócający spokoju osób trzecich, w tym osób zamieszkałych w sąsiednich lokalach.
 9. INFORES przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Klient, osoby przebywające w apartamencie, zachowuje się w sposób agresywny, lub w sposób zakłócający spokój osób trzecich, w tym osób zamieszkałych w sąsiednich lokalach.
 10. W przypadku powzięcia informacji o których mowa w ust. 8, INFORES jest uprawniony do wezwania właściwych służb publicznych do lokalu w celu zbadania okoliczności zaistniałych w lokalu.
 11. W oferowanych przez INFORES lokalach obowiązuje całkowity zakaz palenia, wyrobów tytoniowych.
 12. W razie naruszenia zakazu określonego w ust. 10, INFORES może nałożyć na Klienta opłatę w wysokości 100 zł., co nie ogranicza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
 13. Klient zobowiązany jest do dbania o lokal z zachowaniem należytej staranności, w szczególności zobowiązany jest do zamykania drzwi wejściowych lokalu w czasie swojej nieobecności, a także do nie wynoszenia rzeczy będących na wyposażeniu lokalu poza jego obszar. Wszelkie usterki znajdujące się w lokalu, Klient zobowiązany jest zgłaszać niezwłocznie
 14. INFORES powinien wydać Klientowi lokal w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywać go w takim stanie przez czas trwania najmu. Drobne nakłady połączone ze zwykłym używaniem lokalu obciążają INFORES

  § 5

Rezygnacja z Rezerwacji

 1. Brak płatności, o których mowa w § 3 ust 5 i 6 Umowy poczytywana jest za niewykonanie zobowiązania w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 2. W każdym czasie, przed uzgodnionym terminem pobytu, Klient ma prawo odstąpienia od Umowy. W przypadku rezygnacji Klienta z przyczyn leżących po jego stronie przed planowanym rozpoczęciem Najmu, opłata rezerwacyjna przepada na rzecz INFORES.
 3. Zmiana terminu rezerwacji lub zmiana wybranego w procesie rezerwacji lokalu możliwa jest wyłącznie za porozumieniem stron. Klient ma prawo do zmiany terminu pobytu, pod warunkiem, że zmiana taka zostanie dokonana co najmniej na 7 dni przed terminem przyjazdu oraz gdy apartament jest dostępny w nowym zaproponowanym terminie. Dopuszczalna jest zmiana złożonej rezerwacji w zakresie okresu pobytu lub liczy osób w  W takim wypadku zmiana terminu rezerwacji nie podlega dodatkowej opłacie.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okresem wskazanym w rezerwacji, Klient powinien zgłosić najpóźniej na dzień przed końcem pobytu. W przypadku braku dostępności apartamentu Klient jest zobowiązany opuścić apartament.
 5. W przypadku sytuacji, w której INFORES, z przyczyn od niego niezależnych, zmuszony jest zmienić istotne warunki umowy przed rozpoczęciem pobytu, w szczególności zmienić zarezerwowany lokal lub termin rezerwacji, niezwłocznie zawiadamia o tym Klienta, który powinien niezwłocznie poinformować INFORES, czy akceptuje proponowaną zmianę Umowy lub odstępuje od Umowy, co wiąże się z niezwłocznym zwrotem na rzecz Klienta wszystkich wniesionych świadczeń.

  § 6

Odpowiedzialność

 1. INFORES odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte jej wykonanie jest spowodowane wyłącznie działaniem lub zaniechaniem Klienta.
 2. Klient odpowiedzialny jest za wszelkiego rodzaju szkody powstałe w lokalu lub w częściach wspólnych budynku w szczególności dotyczące wyposażenia oraz elementów stałych, spowodowane działaniem/zaniechaniem Klienta lub działaniem/zaniechaniem osób, które przebywały w lokalu lub w budynku  podczas okresu pobytu Klienta, o których informuje INFORES w ciągu 1 dnia od powstania szkody.
 3. Klient nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w skutek siły wyższej.
 4. W przypadku utraty pilota do bramy garażowej lub kluczy do drzwi wejściowych apartamentu, Klient zobowiązany jest do zapłaty na rzecz INFORES opłaty dodatkowej w kwocie 300 zł.
 5. W razie stwierdzenia przez INFORES uszkodzeń w lokalu, których nie odnotowano przy zameldowaniu,  Klient obowiązany jest do pokrycia kosztów zawiązanych z przywróceniem lokalu do stanu przed zameldowaniem. Powyższe nie uniemożliwia INFORES dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 7

Reklamacja

 1. W przypadku stwierdzenia niezgodnego z Umową świadczenia usług, wszelkie reklamacje Klient powinien zgłosić INFORES na piśmie lub w formie elektronicznej w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia pobytu.
 2. INFORES rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania, o czym informuje Klienta  w tej samej formie: pisemnej lub elektronicznej.
 3. W wypadku odmowy uwzględnienia reklamacji INFORES jest obowiązany szczegółowo uzasadnić na piśmie lub w formie elektronicznej przyczyny odmowy.

  § 8

Zwierzęta

 1. INFORES nie udziela zgody na pobyt zwierząt w lokalach.

  § 9

Postanowienia Końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Klient oświadcza, że został poinformowany o treści art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zgodnie z którym w przypadku umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, konsumentowi nie przysługuje przewidziane w art. 27 tej ustawy prawo do odstąpienia od umowa zawartej na odległość.
 3. Poprzez dokonanie rezerwacji i zaakceptowania treści regulaminu Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Infores Management Sp. z o.o. sp. k. danych osobowych w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania nr PESEL, NIP, nr telefonu, adres e-mail niezbędnych w celu procesu rezerwacji, wykonania umowy najmu krótkoterminowego, zgodnie z klauzulą informacyjną podaną na stronie apartamenty.przemysl.pl
 4. Wszelkie spory pomiędzy INFORES, a Klientem będą rozpatrywane zgodnie z przepisami prawa polskiego przez właściwy sąd w Polsce.

Zarząd Spółki

Infores Management Sp. z o.o. Sp. Komandytowa